Overovanie tachografov

Digitálne tachografy

Od 1.5.2006 musia byť vozidlá kategórie M2, M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie, vybavené digitálnym tachografom. Táto povinnosť sa týka aj motorových vozidiel kat. N1 v súprave s prípojným vozidlom, ak jej najväčšia dovolená celková hmotnosť je viac ako 3,5 t.

Overujeme digitálne tachografy týchto značiek:

Analógové tachografy

Overujeme aj analógové tachografy týchto značiek:

  • Kienzle TCO 1314, KTCO 1318, KTCO 1319, MTCO 1324
  • Veder Root 8300, 8400, 2400

Pracovná doba: pondelok až piatok 8:00 –15:30
V inej dobe KEDYKOĽVEK po telefonickom dohovore.
Pre rýchle vybavenie je dobré sa vopred telefonicky objednať.
Potrebné priniesť VEĽKÝ TECHNICKÝ PREUKAZ!
Nájdete u nás príjemnú a priateľskú obsluhu

Kontakt: +421 915 709 909


Zákonné podmienky

Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave

§2 Rozsah povinnosti inštalovať a používať záznamové zariadenie

(1) Dopravný podnik,4) ktorý prevádzkuje autobusovú dopravu alebo cestnú nákladnú dopravu, je povinný zabezpečiť inštaláciu záznamového zariadenia v každom vozidle, ktoré používa na prepravu cestujúcich alebo na prepravu tovaru, a na jeho prevádzku používať záznamové listy a karty, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Povinnosť dopravného podniku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vozidlá používané na prepravy uvedené v osobitnom predpise.5)

4)Článok 4 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006

5)Článok 3 a článok 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006